Búrka nad Medzilaborcami

- Medzilaborce - P.M.
Novinka

Orografická búrka o 20:45 v Medzilaborciach.