Búrka nad Medzilaborcami

14.06.2019 o 21:43 - Medzilaborce - P.M.
Novinka

Orografická búrka o 20:45 v Medzilaborciach.