Mammaty nad Dallasom

Novinka

Takéto efektné mammaty sa v utorok vyskytli nad Dallasom.