Tornádo v Kansase

- Luray - P.M.
Novinka

Pri meste Luray v Kansase zosadlo tornádo.

foto: Shawn Milrad
foto: Shawn Milrad