Na prírode nám záleží! Na Slovensku pribudnú dve prírodné rezervácie

20.08.2020 o 06:45 - Veronika Salayová

Od polovice septembra nám pribudnú dve prírodné rezervácie – obe na východnom Slovensku.

Na Slovensku vzniknú od polovice septembra dve prírodné rezervácie, a to Rydošová a Vihorlatský prales, informuje TASR. 

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales sa bude rozprestierať v okrese Humenné, Snina, Michalovce a Sobrance, a bude sa rozprestierať na ploche 2 160 hektárov. Prales je zároveň aj súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO.

Prírodná rezervácia Rydošová sa bude nachádzať v Osadnom v okrese Snina o veľkosti 88 hektárov.

Zámerom vyhlásenia prírodnej rezervácie Vihorlatský prales je podľa ministerstva životného prostredia zabezpečiť ochranu a zachovanie priaznivého stavu biotopov európskeho a národného významu. 

Predmetom ochrany v tejto oblasti sú vtáky ako bocian čierny, sova dlhochvostá, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý a ďateľ bielochrbtý. Nachádza sa tam aj niekoľko druhov netopierov, medveď hnedý, vlk dravý či rys ostrovid, ako uvádza slovenská agentúra.

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie Rydošová je podľa envirorezortu zabezpečiť zachovanie priaznivého stavu predmetu ochrany rezervácie, ktorým sú tri biotopy európskeho významu a biotop jedného prioritného druhu živočícha európskeho významu.

Na území tejto rezervácie sa nachádzajú kyslomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Vzácnym zvieraťom na tomto území je fúzač alpský, uvádza TASR. 

Rezervácie Rydošová a Vihorlatský prales a ich ochranné pásma budú súčasťou lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy územím medzinárodného významu.