Pozor! Počasie prináša nebezpečný prízemný ozón. Čo nám hrozí a ktoré oblasti sú v ohrození?

17.08.2022 o 17:04 - Peter Minárik

Horúce letné počasie zapríčinilo na našom území zvýšené koncentrácie nebezpečného prízemného ozónu O3. Hodnoty prízemného ozónu dosiahli nebezpečné hodnoty na západe Slovenska a bola vyhlásená smogová situácia. Čo nám všetko hrozí a aké problémy je možné pociťovať.

Aktuálne prebiehajúce horúce počasie na našom území spôsobilo vznik smogovej situácie. Pri vhodných atmosferických podmienkach je v letnom období možný zvýšený výskyt prízemného ozónu, čo sa tentoraz stalo. S postupujúcou zmenou správania sa k životnému prostrediu sa toto nestáva často, ale práve dnes boli prekročené povolené hodnoty na Slovensku.

Nad zemským povrchom totiž boli prekročené povolené koncentrácie ozónu.  Tento plyn je pre ľudské zdravie nebezpečný, keďže až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc, zostáva v organizme. Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest.

Zdravotné problémy môžu pociťovať viacerí ľudia a preto sa odporúča obmedziť pobyt v exteriéri.

Smogovú situáciu vyhlásili v Bratislave

Odbor Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ vyhlásil pre Bratislavu a okolie smogovú situáciu. V stredu 17. augusta 2022 bol v Bratislave na monitorovacej stanici Bratislava Jeséniova prekročený informačný prah pre OZÓN (180 µg.m-3 - priemerná jednohodinová koncentrácia prízemného ozónu).

Na ostatnom území Slovenska zatiaľ neboli prekročené povolené prahy ozónu, no to sa najmä v oblasti miest môže ešte stať vzhľadom na očakávaný vývoj počasia.

Smog ohrozuje zdravie

Ozón je plyn rozpustný vo vode so silnými oxidačnými vlastnosťami, ktorý môže mať akútne i chronické účinky na zdravie. K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (180 µg.m-3 ) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii ozónu a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zmenami v zložení krvi, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Obmedzte vetranie a pohyb vonku

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa odporúča eliminovať pobyt v exteriéri. Taktiež sa odporúča obmedziť vetranie a akúkoľvek fyzickú aktivitu v exteriéri.

Odporúča sa taktiež nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia
napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie). 

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie ozónu v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

Ozón spôsobuje počasie a vplyv áut

Obvykle pozorujeme zvýšený vznik prízemného ozónu najmä počas horúcich letných dní v lokalitách s vysokou koncentráciou výfukových plynov spaľovacích motorov, kde dochádza k nárastu obsahu oxidov dusíka a plynných uhľovodíkov vo vzduchu.

V posledných rokoch sú všetky novovyrábané osobné automobily vybavené katalyzátormi, ktoré premieňajú oxidy dusíka na inertný plynný dusík a toxický oxid uhoľnatý na relatívne neškodný CO2. Zavedením týchto opatrení sa podarilo znížiť koncentráciu prízemného ozónu vo veľkých priemyselných centrách o niekoľko desiatok percent. To však nie vždy pomôže, čo môžeme vidieť aj na aktuálnej situácii na Slovensku.